Oblast delatnosti (interesovanja)

Dijabetična polineuropatija, rehabilitacija amputiranih osoba, rana rehabilitacija neuroloških pacijenata, fizijatrijsko lečenje u jedinicama za moždani udar

Bokan Vesna

Specijalizacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Nastavno zvanje

Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Šef predmeta Fizikalna medicina, Glavni mentor za oblasti specijalizacije Fizikalna medicina i rehabilitacija

Rukovodeća funkcija

Načelnik službe za ranu rehabilitaciju Kliničkog Centra Crne Gore

Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama)

Predsjednik Skupštine Udruženja Fizijatara Crne Gore, Ministarstvo zdravlja Komisija za polaganje stručnih ispita iz rehabilitacionih tehnika zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa višom i srednjom školskom spremom, Medicinski fakultet UCG član Komisije za izjednačavanje kvalifikacija, član Komiteta za robotiku Evropskog Udruženja za Fizikalnu Medicinu i Rehabilitaciju, (ESPRM Robotic committee’s) i dr.

KRATKA BIOGRAFIJA

Medicinski fakultet u Beogradu 1990. Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije 1996, Medicinski fakultet u Beogradu. Magistar medicinskih nauka 2008, Medicinski fakultet u Beogradu. Doktor medicinskih nauka 2012, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore. Saradnik u nastavi 2008 – 2013. U zvanju Primarijus od 2015. Kretanja u struci: Specijalna bolnica za ortopedsku protetiku i rehabilitaciju, Beograd, 1992 - 2000. Klininički Centar Crne Gore od 2000.

Do sada, kao autor ili koautor publikovano preko 100 radova u knjigama, domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih kongresa. Ukupna citiranost: 47.

© 2021 Nenezić / Powered by @ Digital Eagle